Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

Sankt Peters klosterkyrka i Lund

Sankt Peters klosterkyrka eller Klosterkyrkan som den brukar kallas är förutom Lunds domkyrka den enda av Lunds kyrkor från medeltiden som finns kvar. Den nuvarande klosterkyrkan i enskeppig gotisk stil är byggd någon gång i början av 1300-talet men tidigare stod där en i romansk stil som var en ungefär lika lång men något smalare kyrka med kor och absid och som byggdes i mitten av 1100-talet.

001.jpg
Klosterkyrkan som är det enda som är kvar av Sankta Maria och Sankt Peters kloster från 1300-talet.

Klostret grundades på initiativ av Lunds ärkebiskop Eskil i mitten av 1100-talet under den danske kungen Erik Emunes tid och dess officiella latinska namn var Monasterium sanctae Mariac et sancti Petri Lundis vilket betyder Sankta Maria och Sankt Peters kloster i Lund. Senare kallades det för enbart Sankt Peters kloster. Klostret som var ett kloster för nunnor hörde liksom Allhelgonaklostret till Benediktinorden och Allhelgonaklostrets abbot hade visitationsrätt.

Det fanns tolv nunnor i klostret och lekmän som skötte de vardagliga sysslorna. Eftersom klostret hörde till Allhelgonaklostret så hade det en priorinna istället för en abbedissa som svarade för den andliga ledningen av klostret och den första priorinnan hette Christina. Klostret hade också en manlig prior som var präst och utsågs av ärkebiskopen och som ansvarade för klostrets världsliga angelägenheter, ledde mässan i klosterkyrkan och lyssnade på nunnornas bikt.

Klosterbyggnaderna bestod av tre längor som låg på klosterkyrkans norra sida och bildade ett fyrkantigt byggnadskomplex med en öppen innergård och en korsgång runt hela innergården. I söder hade korsgången två våningar med ingång till klosterkyrkan från båda våningarna. Den ursprungliga klosterkyrkan som byggdes i mitten av 1100-talet var byggd i romansk stil men i början av 1300-talet ansågs den vara för liten och revs därför ner och ersattes med en ny som byggdes i gotisk stil.

002.jpg
En bild från första delen av Lunds historia som visar hur Sankta Maria och Sankt Peters kloster såg ut sedan den ursprungliga klosterkyrkan ersatts med en ny klosterkyrka i gotisk stil i den södra delen av byggnadskomplexet.

Alldeles norr om klostret låg priorgården med stall, fähus, trösklada och andra byggnader och ett bostadshus av tegel.

Klosterkyrkan är det enda som återstår av klostret idag och den har restaurerats många gånger så idag är det bara murarna som återstår av den ursprungliga klosterkyrkan från 1300-talet. Det finns dock flera spår kvar från tiden då kyrkan var en del av ett kloster.

003.jpg
Klosterkyrkan som den ser ut invändigt numera.
 
004.jpg
Spår i västra väggen till Klosterkyrkans torn efter
dörren som gick till den västra klosterlängan.
Det fanns en dörr mellan klosterkyrkan och den andra våningen i klostrets västra länga där nunnorna kom in till en stor läktare som fanns i den västra delen av klosterkyrkan där orgeln finns numera. Nunnorna deltog i gudstjänsten från den läktaren medan församlingsmedlemmarna satt i bänkar nere i kyrkan så som de gör nuförtiden också.

Dörren som nunnorna kom in genom till klosterkyrkan har murats igen men det finns spår kvar av den som man kan se på utsidan av tornets västra vägg.

Läktaren som nunnorna satt på vilade på sex spetsbågade tegelvalv som bars upp av tre kolonner i kyrkans mittaxel. Läktaren revs 1810 men man ser fortfarande spår av valven i murarna och fram tills kyrkan restaurerades 1971 så fanns det också märken i golvet där fundamenten för kolonnerna stod.

De korsvalv man ser i taket till den nuvarande klosterkyrkan ger en god bild av hur de valv som bar upp läktaren kan ha sett ut och i väggen ser man fortfarande spår efter korsvalven.

005.jpg
Spår i väggen efter de korsvalv som en gång i tiden bar upp läktaren där nunnorna satt under gudstjänsterna i klosterkyrkan och en del av grunden i natursten för den ursprungliga klosterkyrkan från 1100-talet.

Nedtill under tegelväggen i Klosterkyrkans väggar ser man också fortfarande en del av grunden i natursten från den ursprungliga klosterkyrkan från 1100-talet och som var byggd i romansk stil.

006.jpg
Priorinnans plats under gudstjänsterna i klosterkyrkan.

Högt upp inne i kyrkan på kyrkans norra vägg finns det en balkong som var priorinnans plats i kyrkan. Ingången till balkongen fanns på andra våningen av korsgången i den södra delen av korsgången där den hade två våningar och gick längs kyrkans norra sida.

Två sektioner av korsgången finns bevarad ännu i den nedre delen av tornet där Klosterkyrkan har ett Mariakapell numera. I de två sektionerna kan man fortfarande se de korsvalv som det fanns i taket i korsgången som omgav hela klostergården.

007.jpg
Klosterkyrkans Mariakapell i den ena av de två
sektioner av korsgången som ännu finns
bevarade med korsvalv i taket.

Förutom att tjäna som klosterkyrka så var Klosterkyrkan församlingskyrka också för den del av stadsbefolkningen som bodde i området kring klostret. Kyrkans långhus var upplåtet åt församlingen som kom in i kyrkan genom porten i den södra väggen som än idag är Klosterkyrkans ingång.

År 1536 övergav Danmark den katolska kyrkan och 1537 befallde den danske kungen Christian III att alla kyrkor i Lund skulle rivas. Bara domkyrkan skonades och nunnorna i Sankta Maria och Sankt Peters kloster fick tillstånd att bo kvar och verka i klostret under återstoden av sitt liv. År 1560 flyttade nunnorna från Bosjö benediktinerkloster också till Sankt Peters kloster och klostret stängdes först på 1580-talet.

Klosterkyrkan skonades eftersom den var församlingskyrka också och församlingen skulle ha blivit utan kyrka om den hade rivits. Den siste katolske prästen i Sankt Peters kloster som hette Petrus Olavi Hallandus blev också den första evangeliska prästen. Han var kyrkoherde från 1515 till sin död den 24 oktober 1546.

År 1606 gav den danske kungen Christian IV den danske adelsmannen Tyge Krabbe tillstånd att ta taksten från Sankt Peters kloster till återuppbygga det nedbrända Övedskloster och sa att han skulle riva de hus som var kvar från klostret. Senast 1667 var de helt försvunna.

008.jpg
De två sektioner av korsgången runt klostergården som ännu finns bevarade som de ser ut från utsidan.
 
012.jpg
Predikstolen som är från 1600-talet.
Inga av de ursprungliga inventarierna finns kvar i klosterkyrkan längre.

Altarskåpet som är tredelat tillverkades i Köln på 1400-talet och tillfördes kyrkan 1931 tack vare en donation.

Predikstolen är från 1600-talet och den gamla predikstolen användes för att klä dess insida.

De båda ljuskronorna av mässing är gåvor, den ena år 1669 och den andra som är lite större år 1670. Kyrkans tidigare ljuskrona förstördes av soldater i kriget år 1644.

Klosterkyrkans storklocka göts alldeles i slutet av 1200-talet. Den mindre klockan som var från slutet av 1300-talet har däremot ersatts eftersom den sprack 1906 och den finns nu på Historiska museet vid Lunds Universitet.

Klosterkyrkogården

Klosterkyrkogården, kyrkogården utanför Klosterkyrkan, är också en spännande sevärdhet eftersom det är flera berömda personer som ligger begravda där. En av de mest spännande gravarna är den för den mytomspunna cirkusprinsessan Elvira Madigans styvfar, mor, mormor och lillayster och man kan läsa mer om Elvira Madigan och hennes familj på sidan om cirkusfamiljen Madigan. Elvira Madigan är däremot själv begravd på Landets kyrkogård på den danska ön Tåsinge.

Källor till den här dokumentationen om Sankt Peters kloster

Den här information har bl.a. hämtats från

  • Sankt Peters klosters församlings dokument om Klosterkyrkans historia.

  • Avsnittet om Sankt Peters kloster i första delen av Lunds historia i tre delar som gavs ut av Lunds kommun 2012-2013.